ฝึกฝนจิตคณิตอย่างสม่ำเสมอมีผลดีอย่างไร ในการเรียนจินตคณิตนั้นจุดประสงค์หลักไม่ได้ให้เด็กนั้นสามารถคิดเลขได้เร็วและถูกต้อง แต่เป็นการเรียนโดยใช้ลูกคิดเป็นสื่อกลางในการบังคับใช้สมองทั้งสองซีก

1.ระบบการทำงานของสมองมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Learning)
สมอง (Brain) คือ อวัยวะสำคัญมีหน้าที่ควบคุมและสั่งการระบบต่าง ๆภายในร่างกาย โดยแบ่งเป็น สมองส่วนหน้า(Cerebrum Hemisphrer) ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของสติปัญญา อารมณ์ ความจำ ความคิด สมองส่วนกลาง (Midbrain Oblongata) ทำหน้าที่ควบคุมการหายใจ การเต้นของหัวใจ การเคลื่อนไหวของลูกตาและม่านตา ความดันเลือด เป็นต้น และสมองส่วนท้าย(Hindbrain)เป็นส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและการทรงตัวช่วยให้เคลื่อนไหว สมองมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุม การรับรู้ อารมณ์ ความจำ และการเรียนรู้ต่าง ๆ ฉะนั้น หากต้องการให้การเรียนจินตคณิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต้องเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการทำงานของสมองมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2.มีเชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เก่า
การเรียนจินตคณิตอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถจดจำบทเรียนต่าง ๆ ได้ดีและนานยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนมาแล้วกับสิ่งที่เขากำลังจะเรียน ซึ่งเป็นการจัดสิ่งที่มีความง่าย ไปสู่สิ่งที่มีความยากนั่นเอง ดังนั้นการเรียนจินตคณิตอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอนั้นจะทำให้นักเรียนมีการเรียงลำดับก่อนหลัง เพื่อให้ได้เรียนเนื้อหาที่ยากขึ้นได้ดี

3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะสูงขึ้น
ความสม่ำเสมอและต่อเนื่องในการเรียน เป็นปัจจัยสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หากนักเรียนได้เรียนอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง จะช่วยสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีระบบ โดยเรียนรู้จากระดับง่ายๆไประดับที่ยากขึ้นอย่างมีแบบแผน ช่วยให้น้อง ๆ ลำดับความต่อเนื่องและสัมพันธ์ของบทเรียนได้มากขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะสูงขึ้น

4.เพิ่มความชำนาญ
การเรียนจินตคณิตให้มีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนอย่างต่อเนื่องเพราะความต่อเนื่องในการเรียน จะช่วยทำให้ระบบความจำระยะยาว (Long term memory)ดีขึ้น ซึ่งความจำชนิดนี้เกิดจากการฝึกฝน ทำซ้ำบ่อย ๆจนเกิดความชำนาญ